Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Ορολογία

                                               Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
                                           A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V T X Y Z
 
Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Η εταιρία διαχειρίσεως η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4099 / 2012.   
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Η λειτουργία τους διέπεται από το
Ν. 4099/2012.    
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχειρίσεως Διαθεσίμων
Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς. Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.  
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εσωτερικού
Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς ή και σε ομολογίες ή και σε μετοχές που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα. 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εξωτερικού
Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς ή και σε ομολογίες ή και σε μετοχές που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα εκτός Ελλάδας. 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Fund of Funds
Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια.     
Απόδοση
Είναι η διαφορά της αξίας κτήσεως με την τρέχουσα αξία του μεριδίου εκφρασμένης σε ποσοστό. Δηλαδή: Απόδοση = (Τρέχουσα Τιμή - Τιμή Κτήσεως) /Τιμή Κτήσεως     
Βραχυπρόθεσμες Ομολογίες
Ομολογίες που έχουν διάρκεια έως ένα έτος.     
Δείκτης Αναφοράς (Benchmark)
Δείκτης ανεξάρτητος και κοινά αποδεκτός, που ορίζει η εταιρία διαχειρίσεως για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, ανάλογα με την επενδυτική του πολιτική, για λόγους συγκρίσεως της αποδόσεώς του.  
Δείκτης Εναλλαγής Χαρτοφυλακίου (Δ.Ε.Χ.)
Ο Δ.Ε.Χ. υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 
Δ.Ε.Χ. = ((Σύνολο 1 - Σύνολο 2) / Μ)*100
όπου: 
Σύνολο 1: είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των αγορών και των πωλήσεων στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ κατά το προηγούμενο έτος. 
Σύνολο 2: είναι το άθροισμα της συνολικής αξίας των μεριδίων του Α/Κ που διατέθηκαν σε επενδυτές ή εξαγοράστηκαν από το Α/Κ.
(Μ) είναι ο μέσος όρος του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ.
Δείκτης Συνολικών Εξόδων (Δ.Σ.Ε.)
 O Δ.Σ.Ε. του Α/Κ υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους (προμήθεια διαχειρίσεως / θεματοφυλακής, αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, έξοδα δημοσιεύσεων και ενημερώσεως μεριδιούχων) προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του.
Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Αμοιβαίο κεφάλαιο, τα μερίδια του οποίου διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.    
Ενεργητικό Α/Κ
Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από τη διακύμανση της αξίας των επενδύσεων όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας.    
Εξαγορά
Η εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν την ζητήσει ο μεριδιούχος.
Για το σκοπό αυτόν, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή αίτηση στην Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης του μεριδιούχου για την εξαγορά. Η αξία των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που εξαγοράζονται, καταβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Επένδυση
Είναι η τοποθέτηση ενός ορισμένου κεφαλαίου σε αξίες (χρεόγραφα) με την προσδοκία μελλοντικών χρηματικών εισροών, προερχόμενων από εισόδημα (τόκοι, μερίσματα) ή / και κεφαλαιακό κέρδος (υπεραξία).    
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.  Είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.  Στους εποπτευόμενους φορείς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, περιλαμβάνονται και οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.    
Θεματοφύλακας
Το πιστωτικό ίδρυμα που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα ή είναι εγκατεστημένο σε αυτή με μορφή υποκαταστήματος, εφόσον η καταστατική του έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, και στο οποίο έχουν ανατεθεί τα εξής καθήκοντα: 
1. Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο θεματοφύλακας εκτελεί καθήκοντα ταμία του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς το νόμο και τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.
2. Ο θεματοφύλακας συνυπογράφει τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, τις εκθέσεις και τις καταστάσεις του άρθρου 28 του N. 3283/2004 και εξασφαλίζει ότι:
α) η διάθεση, η έκδοση, η εξαγορά, η καταβολή της αξίας των εξαγοραζόμενων μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και η ακύρωση τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3283/2004, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου,
β) η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο υπολογισμός της καθαρής αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου και η διανομή των κερδών προς τους μεριδιούχους του πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του και του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου,
γ) το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται προς αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες.
Καθαρή τιμή μεριδίου
Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του με τον αριθμό των μεριδίων του.     
Κανονισμός Α/Κ
Το κείμενο που περιγράφει τους σκοπούς κάθε αμοιβαίου, τις υποχρεώσεις, τον τρόπο λειτουργίας και οτιδήποτε αφορά το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεσμεύει τους μεριδιούχους, το Θεματοφύλακα και την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και πρέπει πάντα να διαβάζεται με προσοχή από τους υποψήφιους μεριδιούχους.    
Κέρδη κεφαλαίου
Είναι τα κέρδη τα οποία πραγματοποιεί το Α/Κ από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του σε τιμή υψηλότερη από αυτή της αγοράς.    
Κίνδυνος (ρίσκο)
Επενδυτικός κίνδυνος είναι η αβεβαιότητα σχετικά με την επίτευξη της προσδοκώμενης αποδόσεως από μια επενδυτική επιλογή. Συνδέεται άμεσα με τις διακυμάνσεις στην απόδοση μιας επένδυσης και η μέτρηση του γίνεται με την χρήση του στατιστικού μέτρου της τυπικής αποκλίσεως των αποδόσεων.    
Κίνδυνος επανεπενδύσεως
Είναι ο κίνδυνος που αφορά την επανεπένδυση των αποδόσεων μίας επενδύσεως με όρους διαφορετικούς από αυτούς που ίσχυαν κατά τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η αρχική επένδυση.    
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος που προέρχεται από την πορεία των επιτοκίων και την συνακόλουθη επίδρασή τους στην παρούσα χρονική αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματικών εισροών μίας επενδύσεως.    
Κίνδυνος πληθωρισμού
Η απώλεια της πραγματικής αξίας του κεφαλαίου η οποία προέρχεται από τη μη αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού.    
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος αδυναμίας ρευστοποιήσεως έγκαιρα και σε εύλογη τιμή.    
Κώδικας Δεοντολογίας
Πρόκειται για κείμενο το οποίο έχει εκδώσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την θέσπιση κανόνων που θα διέπουν τις σχέσεις και τη συμπεριφορά των εταιριών και των καλυπτόμενων προσώπων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών διατάξεων, ώστε να διαφυλάσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, να υποστηρίζεται η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών.    
Μακροπρόθεσμες Ομολογίες
Ομολογίες που έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους.
Μερίδιο Α/Κ
Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή, εφόσον τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 24α του Ν. 4099/2012 και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου. 
Μεριδιούχος
Είναι ο κάτοχος μεριδίων Α/Κ.    
Μέρισμα
Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύναται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσεως.
Μερισματική απόδοση
Είναι το μέρισμα ως ποσοστό της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η υψηλή μερισματική απόδοση αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής μίας μετοχής καθώς αυξάνει τη συνολική απόδοση ενός χαρτοφυλακίου και παρέχει κίνητρο στον επενδυτή για την μακροπρόθεσμη διακράτησή της:
 

   

Μετοχή
Είναι ουσιαστικά ένα μερίδιο στο κεφάλαιο μίας ανώνυμης εταιρίας.    
Μετοχικό
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε μετοχές.    
Μη συστηματικός κίνδυνος
Είναι ο κίνδυνος που αφορά ένα συγκεκριμένο αξιόγραφο, όπως μία μετοχή.    
Μικτό
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κατ' ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές και κατ'ελάχιστον ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες. Το μέγιστο ποσοστό επενδύσεως σε μετοχές ή σε ομολογίες ή σε καταθέσεις ή και σε μέσα χρηματαγοράς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του καθαρού ενεργητικού του. Τα ποσοστά αυτά αυξομειώνονται μόνο δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.    
Ομολογιακό
Αμοιβαίο Κεφάλαιο
Αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει κυρίως σε ομολογίες ή και σε μετοχές μέχρι ποσοστό 10% του καθαρού ενεργητικού του. 
Ομολογίες Κυμαινόμενου Επιτοκίου
Ομολογίες στις οποίες το κουπόνι είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένο επιτοκιακό δείκτη. 
Ομόλογο
Πρόκειται για ένα χρεόγραφο στο οποίο είναι ενσωματομένο δικαίωμα είσπραξης από τον κάτοχό του ορισμένου ποσού ή ποσών τα οποία θα καταβληθούν από τον εκδότη του σε προκαθορισμένους χρόνους έως τη λήξη του. 
Πιστωτικός κίνδυνος
Είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεών του εκ μέρους του εκδότη, η αθέτηση πληρωμών.    
Προμήθεια Διαχειρίσεως
Προμήθεια στην οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή της Α.Ε.Δ.Α.Κ., η αμοιβή του συμβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα.
Προμήθεια
Θεματοφυλακής
Προμήθεια στην οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή του θεματοφύλακα και η αμοιβή κάθε τρίου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
                                                                                                   επιστροφή στο ευρετήριο
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε ή Futures)
Eίναι μία νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων, εκ των οποίων ο ένας υπόσχεται να αγοράσει και ο άλλος να πουλήσει μία συγκεκριμένη ποσότητα ενός τυποποιημένου αγαθού, σε κάποια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία, σε μία καθορισμένη τιμή συναλλαγής.
                                                                                                   επιστροφή στο ευρετήριο
Συμμετοχή
Για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου απαιτούνται:
α) γραπτή αίτηση προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ.,
β) αποδοχή του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου και
γ) ολοσχερής καταβολή στο θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων.   
Η τιμή διαθέσεως των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων και προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου της ίδιας ημέρας.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος επηρεασμού αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ λόγω της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
Συντελεστής β
Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή β για μία μετοχή, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της (μεταβλητότητα),  σε σχέση με τον κίνδυνο της αγοράς.    
Συστηματικός κίνδυνος
Είναι ο κίνδυνος ο οποίος είναι κοινός για ένα σύνολο αξιόγραφων, κοινός για μία ολόκληρη αγορά.    
Τιμή διαθέσεως
Είναι η καθαρή τιμή προσαυξημένη κατά την προμήθεια διαθέσεως.    
Τιμή εξαγοράς
Είναι η καθαρή τιμή μειωμένη κατά την προμήθεια εξαγοράς.    
Arbitrage
Αγορά και άμεση πώληση σε αγορά άλλης χώρας με σκοπό το κέρδος από τη διαφορά τιμής που υπάρχει ανάμεσα στις δύο αγορές.    
Bear market
Συνεχής καθοδική τάση της αγοράς.    
Bull market
Συνεχής ανοδική τάση της αγοράς.    
Hedging
Προστασία, αντιστάθμιση κινδύνου. Ανάληψη των αναγκαίων μέτρων για να εξουδετερωθεί τυχόν μελλοντική ζημία από διακύμανση των τιμών (σε περίπτωση που έχει αναληφθεί υποχρέωση για μελλοντική αγορά ή πώληση). Η αντιστάθμιση επιτυγχάνεται με το κλείσιμο αντίθετης πράξεως.    
Limit up – Limit down
Το ανώτατο / κατώτατο ημερήσιο όριο διαπραγματεύσεως μίας μετοχής.    
Option
Το δικαίωμα - και όχι η υποχρέωση - που έχει κάποιος να αγοράσει (call) ή να πουλήσει (put) μια συγκεκριμένη ποσότητα χρεογράφων κατά τη διάρκεια ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος σε μίια συμφωνημένη τιμή.    
P/E
Λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή. Δηλώνει στον επενδυτή τι ποσό ανά μονάδα κερδών πρέπει να καταβάλλει για να αποκτήσει τη μετοχή:

 

P/BV
Λόγος τιμής προς λογιστική αξία μετοχής. Εκφράζει πόσο συγκρίσιμη είναι η χρηματιστηριακή τιμή μίας μετοχής με την πραγματική αξία της όπως προκύπτει από τα ίδια κεφάλαια δηλαδή την περιουσιακή κατάσταση της επιχειρήσεως.    
Split
Η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και η ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών ώστε να γίνει περισσότερο εμπορεύσιμη.    
Spread
Διαφορά μεταξύ 2 τιμών (αγοράς και πωλήσεως).    
 
Zero – Coupon
Ομολογιακά δάνεια που δεν έχουν περιοδικές πληρωμές τόκων. Πωλούνται με σημαντική έκπτωση έναντι της ονομαστικής τους αξίας και με απόδοση την πλήρη ονοματική τους αξία με τη λήξη τους. Τέτοιο παράδειγμα είναι τα Ε.Γ.Ε.Δ.    
 
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ