Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Χρηματαγοράς > ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003)


ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣIΜΩΝ Classic (GRF000200003) Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο. - Υ.Ο. 5715/Β/61/13.2.1991 Φ.Ε.Κ. 121/Β/4.3.91
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Τοποθετείται κυρίως σε προθεσμιακές καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια και άλλα μέσα χρηματαγοράς. Μπορεί, επίσης, να τοποθετηθεί σε ομόλογα και άλλους χρεωστικούς τίτλους εφόσον έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και τα δύο έτη. Το χαρτοφυλάκιο έχει σταθμισμένη ληκτότητα έως έξι μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως και δώδεκα μήνες.

Απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιδιώκουν υψηλή ρευστότητα, χαμηλή διακύμανση τιμών και αποδόσεις ανάλογες με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  5* 
Κατηγορία  Χρηματαγοράς 
Έναρξη  01.04.1991 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  100.029.707,80 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  14,0578 
Κωδικός Bloomberg   ALPDMMI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  μέχρι 1 έτος 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής  
Προμήθεια διαχειρίσεως  0,50% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,00% 
  1 - 2 έτη   0,00% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε μία εργάσιμη 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ