Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε.Classic

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη αποδόσεων αναλόγων με τα επιτόκια της χρηματαγοράς, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση κεφαλαίου, τη χαμηλή μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου και την παροχή υψηλού βαθμού ρευστότητας. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και βραχυπρόθεσμα ομόλογα στην εγχώρια αγορά, τα οποία είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Οι χρεωστικοί τίτλοι στους οποίους δύναται να επενδύει έχουν υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως και 2 έτη. Το χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ανά πάσα στιγμή σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως 6 μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως 12 μήνες .

 ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ