Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000210002)


ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic (GRF000210002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 14/Θέμα 2/12.7.1994 Φ.Ε.Κ. 611/Β/8.8.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και δευτερογενώς σε εταιρικά ομόλογα αναπτυσσόμενων χωρών παγκοσμίως. Τα ομόλογα στα οποία επενδύει μπορεί να είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο είναι πρωτογενώς πιστοληπτικός και δευτερογενώς επιτοκιακός. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από επενδύσεις με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το ομολογιακό τους χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις σε ομόλογα αναδυόμενων χωρών, οι οικονομίες των οποίων αναπτύσσονται εκμεταλλευόμενες τόσο τους πλούσιους φυσικούς πόρους που διαθέτουν όσο και το χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό. Η τοποθέτηση μέρους ενός ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε ομόλογα αναπτυσσόμενων χωρών ενδείκνυται, καθώς δύναται να βελτιώσει τη σχέση κινδύνου ως προς την αναμενόμενη απόδοση.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Morningstar®  1* 
Κατηγορία  Ομολογιακό 
Έναρξη  9.11.1994 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  J.P. Morgan EMBI Plus Hedged Euro(από 01/06/2018) 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΧΑΜΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  4.282.850,64 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  8,5226 
Κωδικός Bloomberg   IONINTB 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
© 2011 Morningstar. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ:    
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  1-3 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,50% 
Προμήθεια διαθέσεως   1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,75% 
  1 - 2 έτη   0,35% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ