Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε ομόλογα αναδυομένων αγορών. < /b> Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν εκδοθεί ή έχουν εγγύηση από κράτη ή οντότητες που ανήκουν σε κράτη των αναδυομένων αγορών. Οι ομολογιακές εκδόσεις που επενδύει το χαρτοφυλάκιο είναι κυρίως εκφρασμένες σε Δολάριο Η.Π.Α. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει χρεωστικούς τίτλους σχετικά χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (BBB+/Baa1 ή χαμηλότερη), σημαντικό ποσοστό των οποίων είναι μη επενδυτικής διαβάθμισης (BB+/Ba1 ή χαμηλότερη). Ο συναλλαγματικός κίνδυνος σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Ευρώ) αντισταθμίζεται μέσω προθεσμιακών συμβάσεων.


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ