Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, ενώ επενδύει και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ