Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και υπεραξιών σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου συντηρητικού χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα μικτό χαρτοφυλάκιο ευρείας διασποράς σε ομόλογα που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, μετοχές ελληνικών εταιριών, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την πιστοληπτική αξιολόγηση ή τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ