Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF USD

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, προσφέροντας έκθεση σε ένα μέτριου προφίλ διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε: (α) διεθνείς μετοχές, (β) ομόλογα, (γ) εμπορεύματα μέσω αποδεκτών μέσων, (δ) μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις.

 


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ