Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004)


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000209004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 Φ.Ε.Κ. 776/Β/13.10.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε εταιρικά ομόλογα σε Ευρώ,διαπραγματεύσιμα στις αγορές του εξωτερικού και δευτερευόντως σε άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Το χαρτοφυλάκιο του χαρακτηρίζεται από μεγάλη διασπορά σε επιλεγμένους τίτλους χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιριών υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ομολογιακό χαρτοφυλάκιο μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, προσδοκώντας υψηλότερες αποδόσεις από αυτές των κρατικών ομολόγων, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο επενδυτικό κίνδυνο.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Ομολογιακό  
Έναρξη  23.1.1995 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Barclays Euro Corporate Bond Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 28.09.2018  70,545,839.85 
Καθαρή Τιμή την 28.09.2018  5.8788 
Κωδικός Bloomberg   ALPEUBI  
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 326 2948 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  1-3 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως (από 04/12/2017)  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,75% 
  1 - 2 έτη   0,35% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ