Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Βιώσιμες Επενδύσεις

Οι επενδυτικές μας αποφάσεις…
Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. προβαίνει σε επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψιν κινδύνους βιωσιμότητας. Ο στόχος της ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι να εντοπίζεται εγκαίρως η επέλευση τέτοιων κινδύνων, προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να μετριασθούν οι επιπτώσεις στις επενδύσεις ή στο χαρτοφυλάκιο ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.

Είμαστε υπεύθυνοι…
H Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναγνωρίζει ότι τα θέματα ESG μπορούν να επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες, προσαρμοσμένες ως προς τον κίνδυνο, αποδόσεις των επενδύσεων και των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Συνεπώς, οι παράγοντες ESG λαμβάνονται υπόψη κατά την επενδυτική διαδικασία, παράλληλα με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μεγέθη, ώστε να πραγματοποιείται μία πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επενδυτικών κινδύνων και ευκαιριών. Η προσέγγιση για τις υπεύθυνες επενδύσεις, η οποία συνιστά την ενσωμάτωση παραγόντων ESG, οδηγεί σε καλύτερα τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις και προστιθέμενη αξία για τα χαρτοφυλάκια πελατών, ενώ συμβαδίζει με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ("SFDR").
Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει συνυπογράψει τις Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (Principles for Responsible Investments ή PRI) του ΟΗΕ και δεσμεύεται να ενσωματώνει πληροφορίες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση ζητήματα στην ανάλυση επενδύσεων, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις πρακτικές ενεργού ιδιοκτησίας.

Η στρατηγική μας…
Το πλαίσιο που εφαρμόζουμε για την ενσωμάτωση παραμέτρων βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις, την ενεργό ιδιοκτησία και την εταιρική κουλτούρα με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και τη θετική συνεισφορά στην κοινωνία, περιγράφεται στην «Πολιτική Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης (ESG)». Η Πολιτική ESG αντιπροσωπεύει τις κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόζουμε και διασφαλίζει την κατάλληλη ενσωμάτωση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Η κατανομή των κεφαλαίων ενισχύεται σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων, μέσω της αναγνώρισης ουσιαστικών θεμάτων ESG τα οποία δημιουργούν αξία, και μέσω της αξιολόγησης και ανάλυσης παραμέτρων ESG. Η Πολιτική ESG εστιάζει σε περιβαλλοντικούς παράγοντες σχετικούς με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, κινδύνους κλιματικής αλλαγής, αποδοτικότητα πόρων, κοινωνικούς παράγοντες σχετικούς με διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασιακά πρότυπα, υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και παράγοντες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, όπως δομή Δ.Σ., αποδοχές, ανεξαρτησία, δικαιώματα μετόχων και γνωστοποίηση πληροφοριών. Το πλαίσιο της Εταιρείας Διαχείρισης για τις υπεύθυνες επενδύσεις στοχεύει στην ανάδειξη του καθήκοντος που διέπει τις εταιρίες διαχείρισης περιουσίας, την προσαρμογή σε επερχόμενες κανονιστικές απαιτήσεις, τη βελτίωση των αποδόσεων και την καλύτερη διαχείριση κινδύνων.

Ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η προσέγγιση βιώσιμων επενδύσεων ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του αμοιβαίου κεφαλαίου, την κατηγορία επένδυσης, τη γεωγραφική περιοχή και το είδος του αξιογράφου. Συνεπώς, η υλοποίηση της προσέγγισης βιώσιμων επενδύσεων εφαρμόζεται κατά περίπτωση στα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων.

 Όλα τα προϊόντα μας καλύπτουν τις απαιτούμενες προσυμβατικές γνωστοποιήσεις στο πλαίσιο του "SFDR", ενώ η σειρά "Alpha (LUX) Global Funds" καλύπτει τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 8 (προώθηση περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών) του "SFDR".

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ