Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Alpha (LUX) Global Funds > Alpha (LUX) Global Themes FoF Institutional

Alpha (LUX) Global Themes FoF Institutional

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα οποία προσφέρουν έκθεση σε διεθνείς μετοχές.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε μετοχές που διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια, ανεπτυγμένων ή/και αναδυομένων αγορών, με έμφαση σε μετοχές εταιριών που έχουν έκθεση και αναμένεται να ωφεληθούν από μακροπρόθεσμες δομικές τάσεις. Το Υπο-Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι καινοτόμες τεχνολογίες, οι νέες καταναλωτικές τάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - FACTSHEET


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ