Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional

ALPHA INCOME PLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε ευρώ. < /b> Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δύναται να κατέχει ρευστά διαθέσιμα. Η σταθμισμένη μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επιδιώκεται να είναι χαμηλότερη των τριών (3) ετών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - FACTSHEET


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ