Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000206000)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Inst. (GRF000206000) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/30.6.1992 Φ.Ε.Κ. 468/17.07.1992
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και δευτερευόντως σε κρατικά ομόλογα και άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Βασικός σκοπός του είναι η επίτευξη αποδόσων κυρίως από την είσπραξη τόκων και από τα κέρδη κεφαλαίου.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο ελληνικών εταιρικών και κρατικών ομολόγων, προσδοκώντας υψηλή απόδοση και αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Ομολογιακό 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  80% Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Χρηματιστηρίου Αθηνών , 20% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All >1Yr Bond Index  (από 01.12.2017)  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  15,625,988.50 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  4.4380 
Κωδικός Bloomberg   ALPGCBI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 5 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
   
   
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  >5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  0,75% 
Προμήθεια διαθέσεως    0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ