Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μετοχικά > ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000226008)


ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional (GRF000226008) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 513/23.8.2007 Φ.Ε.Κ. 1763/Β/4.9.07
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Πρόκειται για ένα μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που σκοπό έχει να εκμεταλλευτεί την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας, προσφέροντας στο μεριδιούχο κέρδη από την υπεραξία μετοχών επιλεγμένων εταιριών του ευρύτερου κλάδου της ναυτιλίας και τις μερισματικές τους αποδόσεις.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές που θεωρούν ότι η ναυτιλία αποτελεί κλάδο με δυναμική και επιθυμούν πρόσβαση στη ναυτιλιακή αγορά μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Ενδείκνυται για επενδυτές με επιθετικό προφίλ και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, οι οποίοι προσδοκούν σημαντική υπεραξία κεφαλαίου, αποδεχόμενοι τον υψηλό κίνδυνο από τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει η συγκεκριμένη αγορά.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μετοχικό 
Έναρξη  11.12.2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  Dow Jones Global Shipping Index 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΥΨΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 28.09.2018  1,678.82 
Καθαρή Τιμή την 28.09.2018  3.3512 
Κωδικός Bloomberg   ALPSHEI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  >5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
   
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,00% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,00% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ