Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000238003)


ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional (GRF000238003) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 14/Θέμα 2/12.7.1994 Φ.Ε.Κ. 611/Β/8.8.94
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία
Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε κρατικά και δευτερογενώς σε εταιρικά ομόλογα αναπτυσσόμενων χωρών παγκοσμίως. Τα ομόλογα στα οποία επενδύει μπορεί να είναι σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο είναι πρωτογενώς πιστοληπτικός και δευτερογενώς επιτοκιακός. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από επενδύσεις με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, που επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το ομολογιακό τους χαρτοφυλάκιο με τοποθετήσεις σε ομόλογα αναδυόμενων χωρών, οι οικονομίες των οποίων αναπτύσσονται εκμεταλλευόμενες τόσο τους πλούσιους φυσικούς πόρους που διαθέτουν όσο και το χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό. Η τοποθέτηση μέρους ενός ομολογιακού χαρτοφυλακίου σε ομόλογα αναπτυσσόμενων χωρών ενδείκνυται, καθώς δύναται να βελτιώσει τη σχέση κινδύνου ως προς την αναμενόμενη απόδοση.

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Ομολογιακό 
Έναρξη  11/12/2017 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  JPMorgan Emerging Markets Global Diversified Euro 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΕΤΡΙΟΣ 
Ενεργητικό Share Class   
Καθαρή Τιμή   
Κωδικός Bloomberg    
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ημερήσιος Τύπος 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  1-3 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
   
Προμήθεια διαχειρίσεως  0,75% 
Προμήθεια διαθέσεως  0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,00% 
     
     
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ