Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA EURO (€) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε εταιρικά ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολόγων εκφρασμένων σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από εταιρείες παγκοσμίως. Οι εκδότες των ομολόγων είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη ληκτότητα των ομολόγων στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Το χαρτοφυλάκιο επικεντρώνεται σε χρεωστικούς τίτλους επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την έκθεση του σε ελληνικά ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - FACTSHEET


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ