Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Alpha (LUX) Global Defensive ESG FoF EUR I

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μερίδια ή μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, προσφέροντας έκθεση σε ένα συντηρητικού προφίλ διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, τα οποία επενδύουν κυρίως σε: (α) ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, (β) μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις, (γ) ευρωπαϊκές μετοχές

 
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ