Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ (GRF000214004)


ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ (GRF000214004) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 213/30.6.2014
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Σκοπός του Α/Κ Δύναμις Global Μικτό είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας και εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου διεθνούς χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας. Επενδύει κατά κύριο λόγο σε διεθνείς μετοχές, χρεωστικούς τίτλους εκφρασμένους σε Ευρώ, διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια , καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς διεθνές χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μικτό 
Έναρξη  23.7.2014 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, 5% Bloomberg Barclays US Treasury Bond Index, 20% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All >1 yr Bond Index, 30% S&P Global 100 Index, 5% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index (από 25.01.2019) 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΜΕΤΡΙΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  6,662,645.97 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  11.1648 
Κωδικός Bloomberg   ALPDGBL 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 75 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  3 - 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1,500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως   0,60% 
Προμήθεια διαθέσεως   1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    1,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ