Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας κυρίως στις διεθνείς αγορές.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης που είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση ενδεχόμενη έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - FACTSHEET

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ