Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Ομολογιακά > ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002)


ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic (GRF000205002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 114/30.6.1992 Φ.Ε.Κ. 468/17.07.1992
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Επενδύει κυρίως σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν εταιρίες με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα και δευτερευόντως σε κρατικά ομόλογα και άλλα μέσα χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς. Βασικός σκοπός του είναι η επίτευξη αποδόσεων κυρίως από την είσπραξη τόκων και από τα κέρδη κεφαλαίου.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο ελληνικών εταιρικών και κρατικών ομολόγων, προσδοκώντας υψηλή απόδοση και αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.


Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Ομολογιακό 
Έναρξη  18.9.1992 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  80% Ελληνικός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων Χρηματιστηρίου Αθηνών , 20% Ελληνικός Δείκτης Κρατικών Ομολόγων του Bloomberg  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΧΑΜΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  34,486,565.76 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  4.4032 
Κωδικός Bloomberg   ERMFIXI 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 5 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ημερήσιος Τύπος 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  >5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής   50 € 
Προμήθεια διαχειρίσεως  1,50% 
Προμήθεια διαθέσεως  1,00% 
Προμήθεια εξαγοράς  0 - 1 έτη  0,75% 
  1 - 2 έτη   0,35% 
  μετά από 2 έτη   0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς   Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:   Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ