Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω των επενδύσεών του κυρίως σε μετοχές εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης διεθνώς.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών ή/και τίτλων εξομοιούμενων με μετοχές, όπως αποθετήρια έγγραφα, που διαπραγματεύονται σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης και εμπορευσιμότητας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο ή γεωγραφική περιοχή.ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ