Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English
Οδηγία MiFID

MiFID ΙΙ (Markets in Financial Instruments Directive) είναι η οδηγία 2014/65/ΕΕ της 15.05.2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 4514/2018 και ισχύει από 3.1.2018. Επιπρόσθετα της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει και το Κανονισμό 2017/565/ΕΕ της 25.4.2016.

Η οδηγία MiFID στοχεύει στην προστασία των επενδυτών μέσω της μέγιστης δυνατής διαφάνειας των συναλλαγών, στην
εναρμόνιση των νόμων και κανονισμών για τις επενδύσεις και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και τη δημιουργία ενός
ομοιόμορφου κανονιστικού πλαισίου στο θεσμικό πλαίσιο  των κρατών - μελών σχετικά με τη λειτουργία των τοπικών αγορών.Ποιοί είμαστε
 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
Πολιτικές Εταιρίας
 
Επενδυτική Προσέγγιση
 
Διαχείριση Κινδύνου
 
Οδηγία MiFID
 
Εταιρικά Νέα
 
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ