Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Αμοιβαία Κεφάλαια > Μικτά > ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002)


ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (GRF000314002) Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 302/1.10.2018
Περιγραφή Α/Κ Χαρτοφυλάκιο και Αποδόσεις Ενημερωτικά Δελτία 3μηνιαίο δελτίο
Επενδυτική Πολιτική
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να προσφέρει κεφαλαιακή υπεραξία και εισόδημα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργής διαχειρίσεως ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας. Επενδύει σε μετοχές, χρεωστικούς τίτλους, καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς στην εγχώρια και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Απευθύνεται σε...
Επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε ένα ευρείας διασποράς χαρτοφυλάκιο κατανομής περιουσίας

Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου
Κατηγορία  Μικτό 
Έναρξη  31.03.2008 
Νόμισμα αναφοράς  Ευρώ 
Δείκτης Αναφοράς  20% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash, 45% Bloomberg Barclays Series-E Greece Govt All > 1Yr Bond Index 15% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond, 10% S&P Global 100 10% Athex Composite Share Price Index  
Συναλλαγματικός κίνδυνος  ΧΑΜΗΛΟΣ 
Ενεργητικό την 31.12.2018  18.404.300,26 
Καθαρή Τιμή την 31.12.2018  10.5876 
Κωδικός Bloomberg   CIOGLU 
Site  www.alphamutual.gr 
Εταιρία Διαχειρίσεως   ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Γ.Ε.ΜΗ.: 920101000  
  Καρνεάδου 25-29, 106 5 Αθήναι  
  Τηλ. 210 374 2800 
Θεματοφύλακας  Alpha Bank, Σταδίου 40 102 52 Αθήναι 
Συναλλαγές και Τιμές
Αποτίμηση  Καθημερινή 
Δημοσίευση τιμών  Ιστοσελίδα 
Προτεινόμενη διάρκεια επενδύσεως  3 - 5 έτη 
Ελάχιστη ενδεικνυόμενη επένδυση  1.500 € 
Ελάχιστη καταβολή πάγιας εντολής  
Προμήθεια διαχειρίσεως  0,10% 
Προμήθεια διαθέσεως   0,00% 
Προμήθεια εξαγοράς    0,00% 
Καταβολή προϊόντος εξαγοράς     Σε 3 εργάσιμες 
Διάθεση και εξαγορά μεριδίων:     Καταστήματα 
Alpha Bank, Alpha Private Bank, AXA Ασφαλιστικής 

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος Κίνδυνος
Υψηλότερος Κίνδυνος

 

Χαμηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
Υψηλότερη Αναμενόμενη απόδοση
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ