Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη συνολικής απόδοσης από εισόδημα και αύξηση κεφαλαίου σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, μέσω της ενεργητικής διαχείρισης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου κατανομής περιουσίας, επενδύοντας στην ελληνική και τις διεθνείς αγορές.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε ομόλογα εκφρασμένα σε ευρώ, τα οποία έχουν εκδοθεί από εταιρείες, κράτη ή αρχές και φορείς που σχετίζονται με κράτη, σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και σε διεθνή χρηματιστήρια, κυρίως ανεπτυγμένων αγορών, καθώς και σε μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα. Τα ομόλογα είναι επενδυτικής διαβάθμισης, με εξαίρεση την έκθεση σε ελληνικούς χρεωστικούς τίτλους.

 


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ