Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της απόδοσης, είτε θετικής είτε αρνητικής, του Δείκτη FTSE®/Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεσή του. Ο Δείκτης FTSE®/Athex Large Cap περιλαμβάνει τις 25 μεγαλύτερες, με κριτήριο την κεφαλαιοποίηση, μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Για την επίτευξη του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει ποσοστό τουλάχιστον 95% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο Δείκτη και σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με υποκείμενη αξία: (α) το Δείκτη, (β) τις μετοχές που περιλαμβάνονται στο Δείκτη, (γ) άλλους δείκτες οι οποίοι έχουν μεγάλο συντελεστή συσχέτισης με το Δείκτη.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει εισαχθεί και διαπραγματεύεται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέροντας τη δυνατότητα στον επενδυτή να αποκτήσει μια διαφοροποιημένη έκθεση στην ελληνική μετοχική αγορά, με έναν ευέλικτο και χαμηλού κόστους τρόπο.

Στοιχεία Ενεργητικού - Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ


ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ