Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια
Η αποτελεσματικότητα ενός χαρτοφυλακίου ταυτίζεται με την ιδανική κατανομή των διαθεσίμων στις τρεις βασικές κατηγορίες επενδύσεων:
 • Ρευστότητα (καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς κ.λπ.)
 • Ομόλογα (κρατικά, εταιρικά κ.λπ.)
 • Μετοχές (ελληνικές, διεθνείς)

  Στόχος μιας τέτοιας διασποράς είναι η μείωση του επενδυτικού κινδύνου και επομένως η βελτίωση της προσδοκώμενης αποδόσεως.

   

      Υπερσυντηρητικό   Συντηρητικό   Ισορροπημένο   Δυναμικό
                   
  Επενδυτικά
  Προφίλ
   
  25% Ρευστότητα
  70% Ομόλογα
  5% Μετοχές
   
  5% Ρευστότητα
  70% Ομόλογα
  25% Μετοχές
   
  5% Ρευστότητα
  45% Ομόλογα
  50% Μετοχές
   


  5% Ρευστότητα
  20% Ομόλογα
  75% Μετοχές

  Στόχοι   Διατήρηση Κεφαλαίου   Διατήρηση Κεφαλαίου
  Δημιουργία
  εισοδήματος
    Δημιουργία εισοδήματος
  Υπεραξία
    Υψηλές
  μακροπρόθεσμες
  αποδόσεις.
  Προτεινόμενος
  Χρονικός
  Ορίζοντας
     1 έτος   1-5 έτη   3-5 έτη   Πάνω από 5 έτη
  Επενδυτικός
  κίνδυνος
   

  Χαμηλός

    Xαμηλός προς Μέτριος   Μέτριος   Υψηλός
  Βασικά χαρακτηριστικά   Με πολύ μικρή
  μετοχική έκθεση 
  και  απόδοση λίγο
  πάνω από αυτή
  των καταθετικών προϊόντων.
    Δημιουργία εισοδήματος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναλαμβάνοντας χαμηλό προς μέτριο επενδυτικό κίνδυνο.   Ικανοποιητικές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.   Επένδυση που ενδείκνυται
  για κάλυψη
  μελλοντικών αναγκών
  όπως σπουδές & σύνταξη.
  Απόδοση Χαρτοφυλακίου   Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
    Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
    Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
    Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
  Πληροφορίες   Περισσότερα   Περισσότερα   Περισσότερα   Περισσότερα

                                                                                               

  Επικοινωνήστε μαζί μας                                                                                                                                        Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

 • ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ