Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English

Αρχική σελίδα > Επενδυτικό προφίλ > Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια

Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια
Η αποτελεσματικότητα ενός χαρτοφυλακίου ταυτίζεται με την ιδανική κατανομή των διαθεσίμων στις τρεις βασικές κατηγορίες επενδύσεων:
 • Ρευστότητα (καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς κ.λπ.)
 • Ομόλογα (κρατικά, εταιρικά κ.λπ.)
 • Μετοχές (ελληνικές, διεθνείς)

  Στόχος μιας τέτοιας διασποράς είναι η μείωση του επενδυτικού κινδύνου και επομένως η βελτίωση της προσδοκώμενης αποδόσεως.

   

      Υπερσυντηρητικό   Συντηρητικό   Ισορροπημένο   Επιθετικό
                   
  Επενδυτικά
  Προφίλ
   
  25% Ρευστότητα
  70% Ομόλογα
  5% Μετοχές
   
  5% Ρευστότητα
  70% Ομόλογα
  25% Μετοχές
   
  5% Ρευστότητα
  45% Ομόλογα
  50% Μετοχές
   


  5% Ρευστότητα
  20% Ομόλογα
  75% Μετοχές

  Στόχοι   Διατήρηση Κεφαλαίου   Διατήρηση Κεφαλαίου
  Δημιουργία
  εισοδήματος
    Δημιουργία εισοδήματος
  Υπεραξία
    Υψηλές
  μακροπρόθεσμες
  αποδόσεις.
  Προτεινόμενος
  Χρονικός
  Ορίζοντας
     1 έτος   1-5 έτη   3-5 έτη   Πάνω από 5 έτη
  Επενδυτικός
  κίνδυνος
    Πολύ χαμηλός   Xαμηλός   Μέτριος   Υψηλός
  Βασικά χαρακτηριστικά   Με πολύ μικρή
  μετοχική έκθεση 
  και  απόδοση λίγο
  πάνω από αυτή
  των καταθετικών προϊόντων.
    Δημιουργία εισοδήματος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναλαμβάνοντας χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο.   Ικανοποιητικές αποδόσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.   Επένδυση που ενδείκνυται
  για κάλυψη
  μελλοντικών αναγκών
  όπως σπουδές & σύνταξη.
  Απόδοση Χαρτοφυλακίου   Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
    Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
    Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
    Απόδοση Ενδεικτικού
  Χαρτοφυλακίου
  Πληροφορίες   Περισσότερα   Περισσότερα   Περισσότερα   Περισσότερα

 • Πραγματοποιείστε τα όνειρα των παιδιών σας με μια έξυπνη επένδυση.
  Υπολογίστε το εισόδημα που απαιτείται για τις σπουδές τους
 • Δημιουργείστε ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τα χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση.
  Υπολογίστε πως θα εξασφαλίσετε μια ικανοποιητική σύνταξη                                                                                             

  Επικοινωνήστε μαζί μας                                                                                                                                        Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης

 • ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ